foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W październiku zakończyły się warsztaty taneczno-śpiewacze, haftu hazackiego, obrzędow i zwyczajów zgodnych z rokiem obrzędowym w ramach projektu „Hazacka Akademia Wisieloków” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w programie Kultura – Interwencje 2020. Zajęcia obejmowały wsie hazackie w Powiecie Rawickim w Gminie Rawicz. Patronem medialnym była Gazeta Rawicka a w warsztatach brały udział dzieci i młodzież a także rodzice i dziadkowie jako nośnik tradycji i poszerzania wiedzy o naszym pięknym regionie hazackim. 

  
Warsztaty taneczno-śpiewacze odbyły się w świetlicy wiejskiej w Zawadach w terminie od 18 lipca do 22 października. Prowadzącymi warsztaty byli: Michał Umławski – etnograf oraz Katarzyna Klefas - opiekun pedagogiczny grup Zespołu Wisieloki oraz miłośniczka regionu i tradycji hazackich.
Program warsztatów zawierał: a/ folklor taneczny - nauka wybranych tańców ludowych, prezentacja wzorów strojów ludowych, zapoznanie z wybranymi obrzędami, zgodnie z porami roku i tradycyjnym kalendarzem obrzędowym; b/ folklor śpiewaczy i muzyczny- nauka piosenek i melodii regionu hazackiego, program dla dzieci obejmie także gry i zabawy ludowe - nauka praktyczna zapomnianych zabaw z hazackich wsi.
 
 
Warsztaty haftu hazackiego odbyły się w świetlicy wiejskiej w Ugodzie w terminie od 18 lipca do 22 października. Prowadzącymi warsztaty byli: Grażyna Konopka – Prezes Stowarzyszenia „WISIELOKI” oraz Marta Jankowska instruktorka i animatorka. Zajęcia warsztatowe obejmowały naukę wykonania przez dzieci wspólnie z rodzicami "zabawek naszych dziadków", a także praktyczną naukę wykonania haftów hazackich i wyrobów rękodzieła oraz wykorzystanie tradycyjnych wzorów regionu hazackiego we współczesnej sztuce użytkowej. Warsztaty były kontynuacją wspólnych działań realizowanych przez stowarzyszenie i Muzeum Ziemi Rawickiej w 2019 r.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych zajęciach w przyszłości i do śledzenia wydarzeń na https://www.facebook.com/wisieloki/
 
Zdjęcia pochodzą z archiwum: ZR Wisieloki i Muzeum Ziemi Rawickiej
 
 

Dofinansowane ze środków

Gminy Rawicz

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszena "Wisieloki" i członkowie Zespołu "Wisieloki" zwracają się z prośbą o pomoc.

I Ty możesz pomóc przekazując 1% swojego podatku dochodowego na cele statutowe stowarzyszenia:

Cele główne:

 1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, podejmowanych przez Zespół Regionalny „Wisieloki”.
 2. Celem Stowarzyszenia jest również ochrona przed utratą i przepadkiem zanikającej już w południowo-zachodniej Wielkopolsce tradycji muzykowania kapel dudziarskich, gry na DUDACH WIELKOPOLSKICH i SKRZYPCACH PODWIĄZANYCH a także ochrona pokoleniowego przekazywania umiejętności budowania (konstruowania) tego tradycyjnego dla MAŁYCH OJCZYZN tego regionu instrumentu, wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa.

 

Cele szczegółowe:

 1. ochrona dorobku kulturalnego i artystycznego Zespołu Regionalnego WISIELOKI. Podtrzymywanie i rozwój działalności tego zespołu oraz ochrona, podtrzymywanie i rozwój dorobku kulturalnego wsi polskiej południowo-zachodniej części Wielkopolski, na terenie hazackiego mikroregionu etnograficznego i innych regionów Wielkopolski,
 2. tworzenie inicjatyw oraz podejmowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu uświadamianie i ukazywanie znaczenia kultury ludowej dla ochrony wartości kreujących poczucie tożsamości narodowej i dumy z przynależności narodowej,
 3. tworzenie inicjatyw oraz podejmowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu poznawanie kultury ludowej regionów Polski i Europy. Kształtowanie postaw zainteresowania dorobkiem kulturalnym i artystycznym w szczególności tych regionów z JST posiada podpisane umowy o współpracy międzyregionalnej i porozumienia o miastach bliźniaczych,
 4. szerzenie idei integracji europejskiej w świetle integracji postrzeganej jako dążenie do Europy stanowiącej jedność wielu narodów i wielu kultur.
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Dzięki temu przykry obowiązek corocznych rozliczeń z fiskusem nabierze pozytywnego wymiaru.

To naprawdę nie jest skomplikowane, nie zabierze Ci też wiele czasu. Wystarczy, że nasz numer KRS wpiszesz do swojej deklaracji podatkowej PIT

Wiemy, że życie wymaga od Ciebie, abyś zapamiętał tysiące numerów, naszego pamiętać nie musisz – jest on dostępny poniżej i na naszej stronie www.wisieloki.pl

Gwarantujemy, że przekazane przez Ciebie pieniądze spożytkujemy w najlepszy z możliwych sposobów. Sam na pewno niejednokrotnie marzyłeś i wiesz, jak to jest, kiedy stało się to realne. Teraz – dzięki dziesięciu cyfrom, możesz sprawić, że to samo poczują inni. Tak wiele za tak niewiele.

Zapamiętaj ten numer!

KRS: 0000183226

Pieniądze można przekazać na konto Stowarzyszenia

Bank Spółdzielczy

we Wschowie, o/ w Rawiczu

nr konta: 83 8669 0001 0020 2651 2000 0001

 

Formularze do pobrania:

PIT 28

PIT 36

PIT 36L

PIT 37

PIT 38

PIT 39

PIT Oświadczenie

 

Reprezentacja Zespołu Regionalnego WISIELOKI oraz DUDZIARZY WIELKOPOLSKICH podczas Biało-Czerwonego Korowodu w Warszawie!!!

Korowód był nie tylko wspaniałą przygodą, ale niepowtarzalną okazją do promocji Zespołu Wisieloki i dudziarstwa wielkopolskiego, regionu hazackiego, Gminy Rawicz i Powiatu Rawickiego, naszych osiągnięć, działań, twórczości, tradycji, atrakcyjności turystycznej.

Impreza pokazywana była na terenie całego kraju na żywo poprzez Telewizja Polska.

Korowód podziwiało co najmniej 50 000 widzów wzdłuż trasy - z terenu Warszawy i całej Polski. Konferansjerzy na bieżąco podawali informacje na temat poszczególnych grup - telewidzom i widzom na żywo - skąd prezentacja przyjechała, jak się nazywa, jakie ma osiągnięcia itp.

Przed każdą z grup szła stosowna osoba niosąca dużą tablicę podającą podobne informacje. 
Nasze starania o udział w Korowodzie Wsparło Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Bardzo serdecznie dziękujemy.

mkidn 01 cmyk

 

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie w 2019 roku realizuje zadanie w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury pt. „Rozwój dziecięco-młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej działającej przy Zespole Wisieloki”

Poprzez realizację zadania możliwy jest dalszy rozwój Kapeli Dudziarskiej działającej przy Zespole Wisieloki, ochrona lokalnego niematerialnego dziedzictwa kulturowego i zachowanie tradycji regionu. Poprzez zrealizowane w ramach zadania szkolenie nauki gry na dudach i skrzypcach podwiązanych, dzieci biorące udział w szkoleniu mają możliwość nie tylko nauki gry na instrumentach, ale także zapoznania się z szeroko rozumianą kulturą ludową regionu chazackiego,a także spoza regionu, poprzez uczestnictwo w imprezach folklorystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

 "Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi - rozwój Zespołu Wisieloki i dziecięco-młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej" dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 


Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie w 2018 roku realizowało zadanie w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury pt. „Rozwój dziecięco-młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej działającej przy Zespole Wisieloki”

Poprzez realizację zadania możliwy był dalszy rozwój Kapeli Dudziarskiej działającej przy Zespole Wisieloki, ochrona lokalnego niematerialnego dziedzictwa kulturowego i zachowanie tradycji regionu. Poprzez zrealizowane w ramach zadania szkolenie nauki gry na dudach i skrzypcach podwiązanych, dzieci biorące udział w szkoleniu miały możliwość nie tylko nauki gry na instrumentach, ale także zapoznania się z szeroko rozumianą kulturą ludową regionu chazackiego,a także spoza regionu, poprzez uczestnictwo w imprezach folklorystycznych o zasięgu ogólnopolskim.

Prowadzący szkolenie "Mistrz Tradycji" - Michał Umławski jest związany z chazacką kapelą dudziarską od wielu lat, nie tylko jako szkolący młodzież i dzieci obecnie, ale także jako były członek kapeli i uczeń Mistrza - Franciszka Brzeskota. Dzięki temu możliwa jest pokoleniowa kontynuacja przekazu kultury regionalnej na poziomie Mistrz - uczeń. Zakrzewienie miłości do kultury chazackiej poprzez naukę gry na dudach i skrzypcach podwiązanych jest bardzo trudnym zadaniem. Dudy i skrzypce podwiązane nie są popularnymi instrumentami muzycznymi, jednak prowadzącemu szkolenie od wielu lat udaje się przekonać swoich uczniów o wyjątkowości ich brzmienia oraz wyjątkowości i ważności tradycji dudziarskich na terenie regionu chazackiego.

Głównym celem zadana była przede wszystkim ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez szkolenie, prezentację, a także znalezienie wśród uczniów następców Mistrza, którzy gotowi będą na kontynuację przekazywania dorobku kulturalnego naszych przodków następnym pokoleniem. Cel ten jest realizowany i osiąga wymierne rezultaty w postaci występów i pierwszych sukcesów uczestników szkolenia na konkursach i przeglądach. Do najważniejszych należy zaliczyć: Festiwal Dud Polskich w Zbąszyniu, Konkurs Muzyków Ludowych w Kopanicy, Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, "Wiwatowisko" w Starej Krobii, Międzynarodowy Festiwal Dudziarski w Strakonicach, Międzynarodowy Festiwal Muzyków Ludowych im. Bolesława Kupczyka i Mieczysława Lipnego, Konkurs Dudziarzy im. Piotra i Floriana Ratajczaków w Bukówcu Górnym, udział jednego z członków kapeli - dudziarza, w projekcie "Brave Kids", występ podczas inscenizacji dawnych zajęć gospodarskich i kultury ludowej organizowanej przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w "Żywym Skansenie" w Dziekanowicach.

Kontakt

Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki"

Szymanowo 101, 63-900 Rawicz

woj. wielkopolskie, pow. rawicki

KRS 0000183226 (2003-12-12)

NIP 699-186-11-71

REGON 411542711

Telefon: +48 504 557 908

e-mail: wisieloki@op.pl

 

Organizacja pożytku publicznego w myśl UoDPPioW 

 

Status OPP 1% - TAK

(2010-02-19)

 

Bank Spółdzielczy

we Wschowie, o/ w Rawiczu

nr konta: 83 8669 0001 0020 2651 2000 0001

kod SWIFT/BIC: GBWC PL PP

IBAN: PL83866900010020265120000001

 

Prezes Zarządu

Grażyna Konopka

Dofinansowane ze środków:

 

mkidn 01 cmyk  images  logo starostwaUMGR logo